Design a site like this with WordPress.com
Alustamine

Sisukord

Raamat „Hinge olemus ja eksistents”

Ⅰ OSA. HINGELISE TUNDLIKKUSE OLEMUS JA ARENG ISIKLIKE KOGEMUSTE PÕHJAL. PAREM ENESE MÕISTMINE LIHTSUSTAB ÜMBRITSEVAST ARUSAAMIST

 • 16.10.2021 Sissejuhatus. 1. PEATÜKK Hingena väljaspool keha Lühikirjeldus: 9-nädalase imiku kehaväline kogemus. (K-1)
 • 19.10.2021 2. PEATÜKK Hing mängib minuga Lühikirjeldus: Väikelapse kõnelused iseenda hingega läbi mängude ja mänguasjade. (K-2)
 • 23.10.2021 3. PEATÜKK Lasteaed Lasnamäel Lühikirjeldus: Ema-isa ja 2-aastase poja omavahelised suhted, kiire elutempo ning tähtsus majanduslikult hakkama saada. Väikelapse edutud katsed lasteaiaga kohaneda, uue keskkonna mõningane vastuolulisus ning esinev vägivald. Lugu esitatakse läbi väikemehe pilgu ja arusaamise maailma toimimisest, kus esinevad ka spirituaalsed elemendid. 52 aastat tagasi olnud sündmused on aktuaalsed tänapäevalgi ning üldistatult olulisi erinevusi kaasajaga ei ole. (K-3)
 • 26.10.2021 4. PEATÜKK Soojad emotsionaalsed (hingelised) puudutused on lapse arengule olulised Lühikirjeldus: Väikelapse kohanemine uues lasteaias ja tema hinge veenmisoskuse tähenduslikkus, et laps lõuna ajal magaks. (K-4)
 • 30.10.2021 5. PEATÜKK Isaga loomaaias. Loomade ja lindude hingede tajumine Lühikirjeldus: Väikelapse esimene loomaaia külastus. Lapsel avalduvad igavikulise hinge teadmised, oskused ja võimed, kuidas suhelda ja tajuda loomade hingesid. Filosoofilised mõtisklused. (K-5)
 • 02.11.2021 6. PEATÜKK Unelaul Lühikirjeldus: Hällilaulu olulisus beebi ja väikelapse hingelise ning emotsionaalse arengu tagajana. (K-6)
 • 06.11.2021 7. PEATÜKK Väikelapsena esimest korda pulmas Lühikirjeldus: 3-aastase väikemehe värvikas ja humoorikas seiklus sugulase pulmas. Pealtnäha igavalt alanud koosviibimine võtab tuure üles ja leiab väljundi lapselike eripalgeliste mõttemustrite keerulises rägastikus, kust väljapääs näikse olema ilmvõimatu… (K-7)
 • 09.11.2021 8. PEATÜKK Harku-järve lastepäevakodu sõimerühm. Muusika olemus hingelise puudutusena Lühikirjeldus: Muusika olemus hingelise puudutusena, milles põgusalt lahatakse muusika olemust erinevate kultuuride, religioonide ja rahvuste ühendajana. (K-8)
 • 13.11.2021 9. PEATÜKK Vikimõisa hingede ja ehitiste, lähipiirkonna objektide ja ümbruskonna tervikuna tajumine Lühikirjeldus: Surnud inimeste hingede ilmnemine mentaalselt ja visuaalselt; erinevate hoonete ja ehitiste täielik või osaline tajumine, üksikdetailide tunnetamine. Mil moel tajutakse puid, suuri kive ja piirkondi? Lahatakse põgusalt energiavälja ja aja olemust. Kõrvutatakse kahte unenägu tegeliku reaalsusega. Ja muud pikemas ning põhjalikumas paljude fotodega illustreeritud esitluses! (K-9)
 • 16.11.2021 10. PEATÜKK Harku-järve lastepäevakodu suurte laste rühm Lühikirjeldus: Osadel väikelastel esineb võime ja oskus suhelda nn salakeeles, mis koosneb väga keerulistest häälitsuste kombinatsioonist, mida saab nimetada omaette keeleoskuseks. Aru saamine põhineb hingede vastastikusele nn telepaatilisele kommunikatsioonile. Edasi juba lähemalt raamatust! (K-10)
 • 20.11.2021 11. PEATÜKK Imiku olemuse, nutu ja häälitsuste sisuline mõistmine distantsilt Lühikirjeldus: Imiku nutt ja jonn on informatsiooni edastamine või sõltuvalt olukorrast sisuline ning loogilise ülesehitusega kõne, millest paljud väikelapsed suudavad aru saada. Seega täiskasvanul ei ole mõistlik titat alahinnata, vaid suhtuda temasse kui üsnagi võrdsesse partnerisse… (K-11)
 • 23.11.2021 12. PEATÜKK Väikelapsed on vajadusel meisterlikud manipuleerijad Lühikirjeldus: Eluline olukorra kirjeldus pudikeele vajaduspõhisest kasutamisest. 1,5 ja ligi 5 aastase lapse omavaheline manipulatsioon emotsionaalsete väärtuste saamise eesmärgil. (K-12)
 • 27.11.2021 13. PEATÜKK Pudikeel arendab ja treenib hingelis-immateriaalseid oskuseid Lühikirjeldus: Pudikeele ja vastastikuse telepaatilise kommunikatsiooni sage praktiseerime arendab väikelast hingeliselt ehk treenimine teeb meistriks. Teema laiendus ja tagasihoidlik filosoofiline mõtisklus täiskasvanu pilgu läbi. (K-13)
 • 30.11.2021 14. PEATÜKK Pudikeele ja telepaatia kasutamine imikute ning väikelaste suurepäraseks mõistmiseks vanemaks saades kaob Lühikirjeldus: Kolme väikelapse elulised näited, millal ja miks oskus pudikeeles kõneleda ning võime telepaatiliselt suhelda kaob või ei ole üldse esinenud. (K-14)
 • 04.11.2021 15. PEATÜKK Harku-järve lastepäevakodu suurte laste rühm. Esimene sõber. Põgus mõtisklus mateeria ja immateriaalsuse sidususest Lühikirjeldus: Olukordade kirjeldus, mil hingelis-immateriaalne (HI) käsitlus on tagaplaanil ja reaal-materialistlik (RM) esiplaanil. Teise inimese hingelise põhiolemuse ootamatu tajumine. (K-15)
 • 07.12.2021 16. PEATÜKKLapsena arutled, kelleks sa täiskasvanuna tahad saada? Intuitsiooni käsitlemine Lühikirjeldus: Millist osa mängib RM- ja HI-olemus intuitsiooni kujunemises? Intuitsiooni kirjeldus eluliste näidete varal ja lahtimõtestamine. Miks intuitsioon on vajalik ja selle võimalik defineerimine. (K-16)
 • 11.12.2021 17. PEATÜKKTüdrukute hingelise põhiolemuse momentaalne tajumineLühikirjeldus: Teise inimese hingelise põhiolemuse tajumine võib hingeliste puudutuste intensiivsuse tõttu muutuda otsesuhtluseks enda igavikulise hingega, mis tagab teise osapoole laiahaardelise mõistmise. Võimendunud taju võib tuua esile hingemälu seikasid sinu eelnevatest eludest. Miks on hingelised puudutused head ja vajalikud? (K-17)
 • 14.12.2021 18. PEATÜKK Keeruliste olukordade lahendamisel võib su hing tulla selgitustega appiLühikirjeldus: Mõned elulised näited, kus otsuste langetamisel on oluline roll hinge poolt esitatud näpunäidetel, et vältida võimalikke eluohtlikke olukordi. Põgus mateeria, immateriaalsuse ja infodimensiooni koosmõju toimivuse seletus. (K-18)
 • 18.12.2021 19. PEATÜKK Reaal-materialistliku käsitluse kinnistumine ja füüsilise maailma väljakutsedLühikirjeldus: Klassikalised, pealtnäha lihtsad, kuid sisult keerulised elulised RM-põhised valikud, mis mõjutavad inimesi kümneid aastaid või kuni surmani. (K-19)
 • 21.12.2021 20. PEATÜKK Saatus võib olla ettemääratud, mida toetavad elulised sündmusedLühikirjeldus: Oletan, et iga inimene võib analüüsida enda käesolevat isiklikku elu ja leida põhjuslikke ootamatuid ning üllatavaid seoseid, mis võivad viidata eelmistele reinkarnatsioonidele. Vajadusel kasuta oma mitmekesist ja võimekat tajumehhanismi! Eluliste näidete kirjeldus. (K-20)
 • 25.12.2021 21. PEATÜKK Lõuna ajal enam magama ei pea. Lasteaia lõpetamine (1)Lühikirjeldus: 6-aastasel lapsel on tavapäraselt ülekaalus RM-põhine maailmakäsitlus, kuid immateriaalsusest pärinevad tajuliigid võivad jätkuvalt esineda. Mäletamise protsessi tutvustus, mida järgides on võimalik samm-sammult varajasemat lapsepõlve meenutada. Mälu, info ja infodimensiooni (ID) põgus käsitlemine. (K-21)
 • 28.12.2021 22. PEATÜKK Teise inimese eluliste minevikuliste episoodide külastamine. Lahkunud naise hinge ja taju autentne kogemine. Lasteaia lõpetamine (2) Lühikirjeldus: Ärkvel oleku ja uinumise staadium N1 võib luua kanali ühendumaks immateriaalsusega ja/või infodimensiooniga. N1 meetod võib aktiveerida ja tugevdada sinu immateriaalsusest pärinevaid tajuliike ning võimeid oluliselt. Võib luua eripäraseid võimalusi ja oskuseid, mis inimesel esinevad tavapäraselt piiratult. (K-22)
 • 05.01.2022 23. PEATÜKK Mäletamise süvakirjeldus (1). Lasteaia lõpetamine (3)Lühikirjeldus: Meenutamise metoodika ja protsessi detailne kirjeldus. Mäletamine võib tuua sinu saatuses esile üllatavaid võimalikke ettemääratud põhjuslikke seoseid. Võid kogeda enda olulisust mateeria ja immateriaalsuse koostoimimise süsteemist. (K-23)
 • 12.01.2022 24. PEATÜKK Juhataja jutul. Mäletamise süvakirjeldus (2). Lasteaia lõpetamine (4) Lühikirjeldus: Meenutamise metoodika ja protsessi detailne kirjeldus. Hinge ja taju jaoks ei oma aeg tähendust. Erinevate ajastute, olekute ja dimensioonide vahel saad liigelda momentaalselt või peaaegu ühel ja samal hetkel. (K-24)
 • 19.01.2022 25. PEATÜKK Sündimise ja järgneva nädala mäletamine Lühikirjeldus: Meenutamise metoodika ja protsessi detailne kirjeldus. Infodimensiooni lühikäsitlus. Sündimise protsessi vältel ja järgnevatel päevadel on sinu hing suures osas kehast väljas. Jälgib tähelepanelikult sinu läheduses olevaid inimesi ja ümbrust. Esineb keha ja hinge selgelt eristatav duaalsus ning sünkroonne põimitus ja koostöö. Hinge eesmärk on tagada vastsündinu elu jätkumine. (K-25)
 • 26.01.2022 26. PEATÜKK Sünnijärgsed nädalad ja kuud Lühikirjeldus: Nime panemine võib tekitada elu esimese reaal-materialistliku (RM) tarkuse ja kogemuse, mis loob väga hõreda filtri sinu hingelis-immateriaalse ning igavikulise hinge olemuse ja tema oskuste ning võimete avaldumise ette. RM-põhine filter muutub ajaga tihedamaks, mis omakorda on sõltuvuses indiviidist. Hing jätkab sinu aktiivset jälgimist, hoolitsemist ja hoiatamist. Täiendav mäletamise selgitamine. (K-26)
 • 02.02.2022 27. PEATÜKK ⟡ Aja- ja koduloolase Heino Gustavsoni (1923-2005) poolt pildistatud ühe foto lugu kohalikus kultuuriloolises pildis. H. Gustavsoni ja Augusti mälestuseks ⟡ Lühikirjeldus: Iga eluline sündmus sinu eluteel on põhjuslik, mis mõjutab sind suuremal või vähemal määral. Enda saatust analüüsides võid jõuda alguspunktideni, kus, millal ja miks miskit alguse sai. (K-27)

II OSA. INIMESE HINGEKODU JA -TEADMISED VÕIVAD VAJUDA UNUSTUSSE

 • 09.02.2022 28. PEATÜKK ⟡ Info üleküllus. Vaba tahe – põhjus – tagajärg ⟡ Lühikirjeldus: Liigse info problemaatika selgitamine ja sinu roll selles. Kas ettemääratuse tingimustes on vaba tahe võimalik? Vaba tahte, põhjuse ja tagajärje olemuse teoreetiline kirjeldus ning isikliku saatusega sidumine. Küsimused ja vastused. (M-2)
 • 16.02.2022 29. PEATÜKK ⟡ Vladimir Putin unenägudes ⟡ Lühikirjeldus: Osa unenägusid võib olla ennustava iseloomuga. Kahe kunagi nähtud une sidumine tulevikus aset leidvate keeruliste poliitiliste või sõjaliste sündmustega. (U-1)
 • 24.02.2022 30. PEATÜKK ⟡ Tegelik füüsiline elu võib häirida intuitsiooni ilmnemist ja enda hinge avaldumist ⟡ Lühikirjeldus: Elulised näited ja arutelu, et füüsilise maailma olemus tõukab hingelise maailma tahaplaanile. (K-28)
 • 02.03.2022 31. PEATÜKK ⟡ Sõda, hukatus ja surm õpetavad ⟡ Lühikirjeldus: Teoreetiline lähenemine ühe aspekti lõikes, mil moel võib sõda üksikindiviidi ja inimkonda mõjutada? (A-1)
 • 09.03.2022 32. PEATÜKK ⟡ Koolikiusamine ⟡ Lühikirjeldus: Kuidas kiusamine saab alguse, selle mõju hingelisel ja füüsilis-materiaalsel tasapinnal ning detailide seletus. Kahetsemise ja andestamise põgus käsitlus. (K-29)
 • 16.03.2022 33. PEATÜKK ⟡ Mõtisklused enesetapust ja suitsiidikatse aktiveerivad hinge jõulise avaldumise ⟡ Lühikirjeldus: Poisi katsetused leida lahendusi, kuidas säilitada eneseväärikus ja inimlikkus despootlikkus ning toksilises keskkonnas? Kiusamise ja suitsiidikatse detailide kirjeldus. Mil moel hing astub tegevusse? (K-30)
 • 23.03.2022 34. PEATÜKK ⟡ Suitsiidikatse õpetab ⟡ Lühikirjeldus: Enesetapukatse tuletab sulle meelde, et oled lahkunud varemgi ja kuhu võiksid pärast surma edasi liikuda? Dramaatiline sündmus aktiveerib hinge järjepideva realistliku ilmnemise. Mõistus väidab, et kohtumine UFO-ga on peatselt võimalik. (K-31)
 • 30.03.2022 35. PEATÜKK ⟡ Hingelise tundlikkuse arengu keerdkäigud ⟡ Lühikirjeldus: Kas naine võib olla ingel? Taju- ja tundemaailma areng omalaadse nurga alt vaadatuna. Põgus kirjeldus esimesest armastusest. Iga inimene saab ennast analüüsida ja võib leida vastuseid, miks ta käitus elu jooksul niimoodi ning mitte teistmoodi? (K-32)
 • 06.04.2022 36. PEATÜKK ⟡ Inimene võib olla humanist ja samal ajal jõu pooldaja Lühikirjeldus: Elulised olukorrad ja perioodid mõjutavad ning suunavad sind astuma isiklikul saatuslikul rajal ja toimetama vastavalt ettemääratusele. Seaduspära kehtib tõenäoliselt tervikuna kogu inimkonna lõikes. (K-33)
 • 13.04.2022 37. PEATÜKK ⟡ Saatuse tahtel Lühikirjeldus: Isiklikku elukäiku analüüsides võid enese kohta leida palju vastuseid. Ka kõige valusamad sündmused võivad sind õpetada ja mõjutada tegema elumuutvaid otsuseid. Koolikiusu lõppemine ja järeldused. (K-34)
 • 17.04.2022 38. PEATÜKK ⟡ Lõhnav pintsel ja ambroosiaLühikirjeldus: Võib-olla unes nähtu annab vihjeid, kuidas võib lõppeda Vene-Ukraina sõda? (U-2)
 • 27.04.2022 39. PEATÜKK ⟡ Eluohtlikud olukorrad hingelise tundlikkuse tagajana Lühikirjeldus: Eluohtlike sündmuste roll sinu isiku kujundajana. Situatsioonide kirjeldus. (K-35)
 • 10.05.2022 40. PEATÜKK ⟡ Eluohtlikud olukorrad hingelise tundlikkuse tagajana, kolmas luguLühikirjeldus: Eluohtlike sündmuste roll sinu isiku kujundajana. Situatsioonide kirjeldus. (K-36)
 • 30.05.2022 41. PEATÜKK ⟡ Eluohtlikud olukorrad hingelise tundlikkuse tagajana, neljas ja viies luguLühikirjeldus: Eluohtlike sündmuste roll sinu isiku kujundajana. Situatsioonide kirjeldus. (K-37)
 • 15.06.2022 42. PEATÜKK ⟡ Eluohtlikud olukorrad hingelise tundlikkuse tagajana, kuues luguLühikirjeldus: Eluohtlike sündmuste roll sinu isiku kujundajana. Situatsioonide kirjeldus. (K-38)
 • 06.07.2022 43. PEATÜKK ⟡ Eluohtlikud olukorrad hingelise tundlikkuse tagajana, seitsmes ja kaheksas luguLühikirjeldus: Eluohtlike sündmuste roll sinu isiku kujundajana. Situatsioonide kirjeldus. (K-39)
 • 20.07.2022 44. PEATÜKK ⟡ Eluohtlikud olukorrad hingelise tundlikkuse tagajana, üheksas ja kümnes luguLühikirjeldus: Eluohtlike sündmuste roll sinu isiku kujundajana. Situatsioonide kirjeldus. (K-40)
 • 03.08.2022 45. PEATÜKK ⟡ Eluohtlikud olukorrad hingelise tundlikkuse tagajana, 11, 12 ja 13 luguLühikirjeldus: Eluohtlike sündmuste roll sinu isiku kujundajana. Situatsioonide kirjeldus. (K-41)
 • 24.08.2022 46. PEATÜKK ⟡ Eluohtlikud olukorrad hingelise tundlikkuse tagajana, 14 ja 15 luguLühikirjeldus: Eluohtlike sündmuste roll sinu isiku kujundajana. Situatsioonide kirjeldus. (K-42)
 • 21.09.2022 47. PEATÜKK ⟡ Eluohtlikud olukorrad hingelise tundlikkuse tagajana, 16 luguLühikirjeldus: Eluohtlike sündmuste roll sinu isiku kujundajana. Situatsioonide kirjeldus. (K-43)
 • 05.10.2022 48. PEATÜKK ⟡ Tsiviilellu naasmine, unenäod ja andestamineLühikirjeldus: Värvikad nüansid, mis tulevad ajateenistusest tsiviilellu kaasa. Kas uni võib sind viia teistesse dimensioonidesse? Kas uni võib anda energiat? Ja muud teavet unenägudest. (K-44; U-3)
 • 19.10.2022 49. PEATÜKK ⟡ Mõne sõnaga kiindumusest, energiast, Infodimensioonist ja võimalikust ajas reisimisest. Unenägu tegemata elulisest valikust, mida peegeldatakse paralleelsusesLühikirjeldus: Kas energia võib asuda Infodimensioonis? Kas ID on seotud võimalusega reisida ajas? Kas veel sõnastamata info jäävuse seadus võib käsitleda sinu elu jooksul tegemata valikuid? Kas kogetud valu meenutamine võib valu vähendada või sootuks kaotada? (K-45; U-4)
 • 02.11.2022 50. PEATÜKK ⟡ Ennustavad ja selgitavad uned. Sa võid teada ette tulevasi sündmuseid. Mõtteid Infodimensioonist. Positiivne ja negatiivne energiaLühikirjeldus: Unenägu selgitab, et Keskerakond kaotab hääli. Uni kirjeldab, et ajas reisimine on ikkagi võimalik. Mis imevigur see Infodimensioon on? Kas kogu nähtav ja nähtamatu meie ümber ehk kõiksus on puhas energia? Kas energiat saab objektipõhiselt identifitseerida? (M-3; U-5)
 • 16.11.2022 51. PEATÜKK ⟡ Paari sõnaga armastusestLühikirjeldus: Kas armastuse tulemist ja kaaslase leidmist on võimalik ette teada? Kas armastust saab lubada või keelata? Kas armastuse energia pärineb immateriaalsusest? (K-46)
 • 30.11.2022 52. PEATÜKK ⟡ Suremine, olemine ja taassündimineLühikirjeldus: Väike väljavõte hinge teekonnast pärast keha surma. Võimaliku kõiksuse struktuuri kujutamine. Kas valguskiirus ikkagi on suurim kiirus? Kas ümbritsev nähtav, kogetav ja tunnetatav keskkond on ainult kolmemõõtmeline? (K-47, M-4, U-6)
 • 21.12.2022 53. PEATÜKK ⟡ Saatuslik käekiri Lühikirjeldus: Iga inimene täidab teise inimese suhtes teatud rolli, mida on võimalik osaliselt ette teada. Mil määral on äsja surnud ja sündinud inimese silmad sarnased? Imiku võimete ja energia lühiseletus. Kas surma peatset saabumist on võimalik ära tunda? Millist osa mängib materialism inimese hinge kujunemisel? (K-48, U-7)

III OSA. VALGUSE POOLE

 • 11.01.2023 54. PEATÜKK ⟡ Ärkamine Lühikirjeldus: Kas eluohtlik õnnetus võib avada ukse hingemaailma? Miks on uni osaliselt või ei ole üldse meeles? Miks une sisu ei ole alati hästi ja selgesti arusaadav? Miks on unes ainult mõni üksik detail, millest aru saan? Kas inimene on suuteline une pildikeelt niimoodi koostama, et esitatakse reaalselt toimunud minevikusündmused, millest sa ennem unenägu teadlik ei olnud? Kas sa oled suuteline looma iseseisvalt une stsenaariumi, mis on ennustav ja nähtu realiseerub tulevikus? Ja muud unega seotud küsimused-vastused. (K-49, U-8)
 • 01.02.2023 55. PEATÜKK ⟡ Saatuslik esmapilk Lühikirjeldus: Kas praeguses elus on võimalik tunda ära tuttavat või lähedast hinge eelmisest või eelmistest eludest? Kirjeldus ja hingelis-filosoofiline mõtisklus Kaisa Selde reinkarnatsiooni näite põhjal.
 • 22.02.2023 56. PEATÜKK ⟡ Surm hüüab tulles Lühikirjeldus: Kas surma on võimalik ette näha? Kas saabuvat ja saabunud surma saab tajuda? Nüansirikas ja hingelis-filosoofiliselt rikastatud jutustus surmast Kaisa Selde ning ema näidete alusel.
 • 22.03.2023 57. PEATÜKK ⟡ Ema hing on minugaLühikirjeldus: KE oluline häältekaotus Riigikogu valimistel oli kirjas ennustavas unenäos pool aastat tagasi. Kas uni on loodud immateriaalses dimensioonis? Lein võib anda võimaluse tundlikkuse kasvuks ja kommunikatsiooniks teiste hingedega ning visiitideks immateriaalsesse dimensiooni. Fenomenide ilmnemine. Armastuse definitsioon.
%d bloggers like this: