Design a site like this with WordPress.com
Alustamine

Teooria

Võimalikud hüpoteesid, definitsioonid, seaduspärasused ja sageli esinevad olukorrad

1. PEATÜKK
16.10.2021
⟡ Mateerias esineb põhjuslikkus ja ettemääratus ning võimalik, et ka immateriaalsuses. ⟡
⟡ Info kõige kohta on kogu aeg olemas ja kirjeldatud infodimensioonis. ⟡
2. PEATÜKK
19.10.2021
⟡ Tajuliik tagab võime suhelda omaenese hingega. Täiskasvanuks saades antud kirgas taju vajub tagaplaanile, kuid ei kao kuhugi ja sobilike tingimuste korral aktiveerub näiteks intuitsioonina. ⟡
⟡ Kui laps räägib iseendaga mänguhoos kõva häälega, siis on suur tõenäosus, et nähtamatu mängukaaslane on tema hing, kes last nukuna, sõdurina, pehme mõmmina ja muul moel hoiab, mängib ning vajadusel lohutab. Kõva häälega endamisi või/ja mänguasjaga kõnelemine parandab lapse eneseväljendusoskust ning mõjub hingelisele arengule hästi. ⟡
5. PEATÜKK
30.10.2021
⟡ Hi-mina vastutab taju eriliikide ilmnemise ja vaimse kommunikatsiooni eest. Immateriaalsest maailmast kaasa tulnud võime selgitab kõrget oskust loomade ja lindudega suhtlemisel ning käitumisel. ⟡
⟡ Reaal-materialistlik (RM) mina – elu jooksul omandatud teadmised ja oskused, kuidas toimetada ja eksisteerida mateerias, Maal. ⟡
⟡ Hingelis-immateriaalne (HI) mina – hinge teadmiste, taju eriliikide ja võimete kogum, mis on vabalt kasutatav immateriaalsuses, kuid piiratult mateerias, Maal. ⟡
⟡ Väikelapsel võib esineda võime suhelda taju eriliikide abil lindude ja loomadega. Asjaolu kirjeldab, et lindudel ja loomadel on hing ning teadvus. ⟡
⟡ Hingelis-immateriaalne maailmakäsitlus ei asenda reaal-materialistlikku lähenemist. Mõlemad „minad” on Maal ja mateerias esindatud ja/või vajalikud. Temaatika taandub asjaolule, millises olukorras ja kuidas suhestume mõlema „minaga”. ⟡
⟡ Valetamine on RM-mina põhine. HI-minal puudub vajadus petta ja luisata, sest „peaaegu kõik või kõik on niikuinii teada”. ⟡
⟡ Intensiivne hingeline impulss võib tuua esiplaanile RM-mina ja HI-mina asetub tahaplaanile või vastupidi ning on sõltuvuses indiviidist, sündmusest ja saatuslikust kontekstist. ⟡
⟡ Hingelised puudutused ja impulsid eraldivõetuna või kogusummas võivad aidata kaasa hingelise tundlikkuse kasvule või vähenemisele. ⟡
6. PEATÜKK
02.11.2021
⟡ Unelaul võib väikelapsel hingelis-immateriaalse mina tuua esiplaanile ja reaal-materialistliku mina viia tagaplaanile. Laps tunnetab enda hinge tavapärasest paremini, mis mõjub rahustavalt. ⟡
⟡ Unelaul võib tekitada hingelise impulsi, mis võib aktiveerida igavikulise hinge taju eriliike ja võimeid. ⟡
⟡ Unelaul on lapse hingelise tundlikkuse avaldumisele ja arengule vajalik. ⟡
⟡ Lemmikmänguasi võib tuua HI-mina esile, mille ilmnemine on sõltuvuses olukorrast, indiviidist ja saatuslikust kontekstist. ⟡
⟡ Lemmikmänguasi võib tuua RM-mina esile, mille ilmnemine on sõltuvuses olukorrast, indiviidist ja saatuslikust kontekstist. ⟡
⟡ Lemmikmänguasi on lapse hingelise tundlikkuse avaldumisele ja arengule oluline, mis on sõltuvuses olukorrast, indiviidist ja saatuslikust kontekstist. ⟡
⟡ Lemmikmänguasi on lapse reaal-materialistliku maailmakäsitluse avaldumisele ja arengule oluline, mis on sõltuvuses olukorrast, indiviidist ja saatuslikust kontekstist. ⟡
9. PEATÜKK
13.11.2021
⟡ Pimedus võib olla impulss iseenesest, mis aktiveerib või võimendab tunnetust ja aitab hingi paremini tajuda. Iga tundliku inimese jaoks on olemas teatud stiimul või stiimulid, et oma hinge või väliseid tegureid paremini tajuda. ⟡
⟡ Kõik (elus ja elutu) on kõigega mõjusas põhjuslikus vastastikuses nähtavas-nähtamatus-tajutavas seoses ning kõik mõjutab kõike vähemal või suuremal määral, mistõttu esinevad eelkirjeldatud olukorrad. ⟡
⟡ Hingeline põhiolemus on kõikide erinevate elude jooksul omandatud teadmised ja kogemused kogumina, mida võib nimetada tuumaks. ⟡
⟡ Hing reinkarneerub inimese kehas põhjuslikult, et hing täidaks elu poolt seatud ülesandeid ning areneks. Ilmselt hinge areng toimub teatud perioodil kõige efektiivsemalt füüsilises kehas ülesandeid täites ja kogemusi omandades. ⟡
⟡ Taju aktiveerumiseks on vajalik õrn-kerge-tugevam hingeline puudutus või intensiivsem impulss. Impulsi tekitab materiaalne või immateriaalne sündmus, mis omakorda sisaldab energiat. ⟡
11. PEATÜKK
20.11.2021
⟡ Mida väiksem on laps, seda enam on ülekaalus immateriaalsest keskkonnast pärinevad taju eriliigid, igavikulise hinge oskused ja võimed. Füüsilise maailma nn tajumehhanismid esinevad piiratult. Lapse arenedes jäävad immateriaalsed tajuliigid üha enam tagaplaanile. ⟡
12. PEATÜKK
23.11.2021
⟡ Igal väikelapsel on erinevad pudikeele, lalisemise või koogamise nüansid, kuidas ta end väljendab. Seetõttu pead minema sobilikule individuaalsele lainele, et kõneleda temale arusaadavas pudikeeles või häälitsuste kujul. ⟡
14. PEATÜKK
30.11.2021
⟡ Väikelapsena mängimine lihtsustab kontakti hoidmist oma immateriaalse hingelise põhiolemusega. Mida vähemaks jääb mänge, seda võimsamalt tõuseb esiplaanile reaal-materialistlik mõtteviis. ⟡
15. PEATÜKK
04.12.2021
⟡ Igavikulise hinge roll väikelapse arengus on oluline ja põhjuslik ning põhineb materiaalse ning immateriaalse maailma vältimatule kindlapiirilisele koostoimimise süsteemile ja seaduspärasustele. ⟡
16. PEATÜKK
07.12.2021
⟡ Intuitsioon on vahend, meetod või kanal info hankimiseks ja kontakteerumiseks (ühendumaks) oma hinge ja/või infodimensiooniga, kust vajalik info saadakse. ⟡
17. PEATÜKK
11.12.2021
⟡ Hingeline tundlikkus areneb läbi hingeliste puudutuste. ⟡
21. PEATÜKK
25.12.2021
⟡ Kaugete eluliste sündmuste selge mäletamine – kui su hingeline arengutase ja/või seisund on meenutamise algushetkele sobilikul nivool, siis mäletad minevikus olnud konkreetse hetke sündmuseid ja taju väga hästi. Taju mäletamine – taju esitatakse kadudeta ja autentselt. ⟡
⟡ Taju jaoks ei ole aega olemas. Kunagi kogetud tunnetused tuuakse meenutuste abil autentselt reaalse mina teadvusse ehk tajumisel kadusid ei esine. ⟡
⟡ Sinu käesolevas Maa ja kogu mateeria füüsilises reaalsuses asuv piiratud ressursi ning võimekusega „mina” (aju) peab sündmuseid unustama ja ei ole ettenähtud kogu infot 24/7 raamistikus pidevalt üleval hoidma. ⟡
⟡ Ilmselt teatud info unustamine suuremas või väiksemas mahus on vajalik energia säästmiseks ehk meenutamise protsess iseenesest on üsna aja- ja ressursimahukas. Sündmuse meenutamisele kulub kordades ja oluliselt enam aega kui sündmuse enese toimumisele minevikus. Järelikult mateerias elamiseks ja eksisteerimiseks absoluutne mälu ei ole reeglina eluliselt vajalik ja võimalik (v.a. erandid). ⟡
23. PEATÜKK
05.01.2022
⟡ Mäletamise seos kohtade ja esemetega ning muude komponentidega tekitab meenutamise protsessis suuremaid või väiksemaid hingelisi impulsse (puudutusi), mis võivad luua parema ühenduse infodimensiooniga. ⟡
24. PEATÜKK
12.01.2022
⟡ Hing vastutab sinu reaal-materialistliku (RM) maailmapildi kujunemise eest. Enese hingelist põhiolemust ja päritolu unustad elu jooksul niipalju kui peab ning suudad meenutada vastavalt etteantud saatusele. ⟡
25. PEATÜKK
19.01.2022
⟡ Vastsündinul on hinge kaasabil selge mõtlemine ning arsenali kuulub täielik komplekt, kuidas sarnaselt inimkõnele end häälitsuste abil väljendada. Mõistagi täiskasvanu ei saa aru ja eristab väga piiratult erinevaid häälitsusi ning hääle tonaalsuseid. ⟡
26. PEATÜKK
26.01.2022
⟡ Vastsündinul on vahetust ümbruskonnast ja inimestest erakordselt täiuslik ülevaade. Esineb ääretult sügav mõistmine nii füüsilisel, vaimsel kui ka telepaatilisel tasandil, mille tagab tema igavikuline hing. Kõrgeimaks eesmärgiks lapse elu jätkumine. ⟡
⟡ Kogu inimese elutee seisneb põhjuslikes ja omavahel seotud sündmustes. ⟡
⟡ Imik saab suurepäraselt aru, mida tohib ja mida mitte. Isegi kui vanematepoolne õpetus on olnud vähene või nad leiavad, et laps ei mõista, mida talle räägitakse. Juba sündimata loode saab emast aru ja ilmavalgust näinuna ka kõnest. Hing aitab ja selgitab – loodus on sellise mehhanismi loonud. ⟡
⟡ Nutt on informatsiooni edastamine ning erinevad nutud sisaldavad erinevat teavet. ⟡
28. PEATÜKK
09.02.2022
⟡ Kaasaja infoküllus ja sõltuvus seda tarbida võib oluliselt vähendada enda hinge tunnetamist. Sealhulgas intuitsiooni rakendamine võib olla tugevasti häiritud. Teadmiste ja tarkuste omandamise ehk õppimine, mis nõuab vaimset pingutust, tuleb hoopiski kasuks. ⟡
33. PEATÜKK
16.03.2022
⟡ Puhas taju ja hinge poolt antav autentne soovitus ei eksi kunagi, vaid elu jooksul omandatud teadmised võivad alt vedada. ⟡
⟡ Kui sul on aega ja tahet enda hingega olemiseks ning sellesse süüvimiseks, siis see ongi tähtis ja vajalik hingelise arengu seisukohalt. ⟡
34. PEATÜKK
23.03.2022
⟡ Intuitsiooni puudumist võidakse kompenseerida mõistusega. ⟡
40. PEATÜKK
10.05.2022
⟡ Erinevates dimensioonides on samad tajutavad hetked erineva mahtuvuse ja pikkusega. ⟡
⟡ Immateriaalses dimensioonis esinev info hulk on oluliselt suurem ja on võimalik teavet omandada efektiivsemalt kui füüsilises maailmas piiratud mõistuse kaasabil. ⟡
45. PEATÜKK
03.08.2022
⟡ Hing võib olla samaaegselt mitmes erinevas asukohas. ⟡
46. PEATÜKK
24.08.2022
⟡ Hing kujundab immateriaalses dimensioonis aja tekkimise ja liikumise kiiruse vastavalt oludele ning oma subjektiivsele soovile. ⟡
48. PEATÜKK
05.10.2022
⟡ Sügavast isiklikust egost tulenev teist inimest (elusolendit) ja hinge tahtlikult kahjustava tegevuse esmasooritaja peab ka algatama omakasupüüdmatu kahetsemise, et sündmuse tõttu saada kannatajalt andestust. ⟡
⟡ Kahetsemine, andestuse palumine ja andestamine ei saa olla tingimuslik või eksitav, vaid ainult puhtast südamest ning hingest tulenev absoluutselt siiras soov. ⟡
⟡ Uni pakub sulle võimalusi reisida erinevatesse paralleelsustesse ja dimensioonidesse. ⟡
⟡ Uni pakub sulle eluks vajalikku energiat. Uni võib sind tervendada. ⟡
⟡ Uni kirjeldab saatuse poolt määratud elulisi ülesandeid, lahendusvariante ja sinu olemust. ⟡
⟡ Une vahendusel suudad ühenduda Infodimensiooniga. Saada ümbritseva või erinevate objektide ja inimeste kohta teavet sõltumatult ajavormist – sündmus toimus(b) minevikus või tulevikus. ⟡
⟡ Uni võib anda infot sinu hingelise põhiolemuse kohta. ⟡
49. PEATÜKK
19.10.2022
⟡ Energia on informatsioon ja vastupidi, mida määratletakse sündmusena. Ümbritseva kõiksuse kõik sündmused on ID-s pidevalt sünkroonselt olemas. ⟡
⟡ Uni võib kirjeldada sinu elu tegemata valikute tagajärgi. ⟡
⟡ Kõik sinu elu jooksul sooritamata otsused ja tulemused on põhjuslikud ning salvestatud. ⟡
50. PEATÜKK
02.10.2022
⟡ Kõikidel füüsilistel ja mittemateriaalsetel üksustel on oma ainukordne energeetiline koosseis. ⟡
⟡ Sõltuvalt inimesest oled suuteline tajuma eriliigilist energiat. ⟡
⟡ Eranditult kõikidel elusolenditel on isiklik energeetiline identiteet. ⟡
⟡ Energia on äärmiselt dünaamiline, programmeeritav ja erinevalt tajutav. ⟡
⟡ Energial on õpetamisfunktsioon. ⟡
⟡ Hing ja tema energia on eristatavad ⟡
⟡ Inimest on võimalik identifitseerida hinge või energia alusel. ⟡
53. PEATÜKK
21.12.2022
⟡ Kui inimesel väheneb ümbritseva ja enda vastu kaasatus ning viimaks kaotab absoluutselt kõige vastu huvi ja sidususe, siis on võimalik, et ta on suremas. ⟡
54. PEATÜKK
11.01.2023
⟡ Une stseenid, struktuur, pildikeel ja taju erivormid on oma ülesehituselt väga keerukad, mille tekitamine ei allu inimese füüsilise „mina” võimekusele ja kontrollile. ⟡
⟡ Spetsiifiline tajuliik aitab une sisu mõista ja mäletada. ⟡
⟡ Inimene toodab ärkvel olles ja unenägudes ajaühiku kohta rohkem infot kui suudab meenutada. Aju ei ole suuteline mitte kunagi eranditult kõiki elusündmuseid talletama ja taasesitama. Oletuslikult aju vahendab infot, mis pärineb Infodimensioonist. ⟡
⟡ Uni on väga hea ja võimas energia andja! Uni on vaimse eksistentsi ja vaimuelu keskus, kuhu võib abi saamiseks (ID koostoimes immateeriaga) alati pöörduda! Abi on igal ajal garanteeritud. ⟡
55. PEATÜKK
01.02.2023
⟡ Kui aju mõtleks iseseisvalt une stsenaariumi välja, siis pärast ärkamist oskaksid perfektselt ja koheselt sisu selgitada ning puuduks õpimoment. ⟡
⟡ Mateeria ja inimese koostoime paradoks – olenemata info tõelevastavusest on inimese mõistus kahtleval seisukohal ja vajab tõestuseks sageli palju aega, rohkem informatsiooni ning elulisi kogemusi. ⟡
⟡ Inimese reinkarnatsioon on põhjuslik – õppida ise ja õpetada teisi, mis tingib hinge täienemise. ⟡
57. PEATÜKK
22.03.2023
⟡ Uni on loodud ja koostatud immateriaalses dimensioonis. ⟡
⟡ Uni on põhjuslik ja osa ettemääratusest. ⟡
⟡ Lein võib avada kanali lahkunud inimese hingega suhtlemiseks lühemaks või pikemaks ajaks. ⟡
⟡ Teise inimese surm võib sind lühi- või pikaajaliselt õpetada või elukestvalt täiendada. ⟡
⟡ Surm ja sünd käivad lähestikku käsikäes. ⟡
⟡ Füüsilise ja hingelise mina toiminguid Maal on võimalik jälgida immateriaalsest dimensioonist. ⟡
⟡ Füüsilise ja hingelise mina toimingud Maal põhinevad saatuslikule teerajale, mis on kirjas Infodimensioonis. ⟡
⟡ Armastus on saatuse poolt määratud pikaajaline, sügavaim ja võimendatud versioon hingelisest puudutusest, millega kaasneb positiivseim ning tugevaim energiavoog, mida inimene on eales suuteline tajuma. ⟡
%d bloggers like this: